Søren Pold
DU ER HER: Personer » Medarbejdere » Søren Pold

Søren Pold

Interfaceæstetik - Værk, netværk, værk-tøj: Det æstetiske mellem computerens kode og interfacets udtryk

Computeren leverer som en ny skriftteknologi en række udfordringer til æstetikbegrebet. Disse udfordringer kan anskues ud fra to perspektiver, som hører sammen, men kan skitseres adskilt: (1) De perceptionsorienterede, som lægger op til en digital tværæstetik og især har berøring udad til en tværæstetisk, digital mediekultur, og (2) de datalogiske struktur- og maskinorienterede, som vedrører æstetikkens, sansningens og læsningens grænser nedad og indad mod maskinen, maskinsproget og programmeringslagene. I sin helhed berører projektet desuden en række problemstillinger opad i forhold til værkproblematikker og æstetikkens og sansningens grænser til maskinsproget og medieteknologien.

Hvad angår de perceptionsorienterede forandringer tænkes specielt på interface-problematikker, og hvordan computerens skrift åbner for et tværæstetisk felt, hvor man kan skrive med tekst, billeder, lyd, bevægelse og rum - et felt der dog ikke er uden forhistorie (jvf. visual culture problemstillinger). Dette perspektiv vil i projektet udformes som en undersøgelse af interfacet som kulturel (og i stigende grad) kunstnerisk form, som også fungerer udad i forhold til en digital kultur. Dertil kommer, at interfacets interaktionsmuligheder muliggør en række opbrud i en forståelse af kunsten som autonomt værk, både i forhold til at (nogle af) værkets dimensioner potentielt bliver uafgrænselige (en bevægelse fra værk til netværk), og i forhold til at værket bliver dynamisk og læsning/beskuen/analyse suppleres med brug (en bevægelse fra værk til værk-tøj).

Hvad angår de datalogiske struktur- og maskinorienterede forandringer, hænger de sammen med, at computerens skrift er maskinlæsbar og dermed har en maskinel side, som ikke henvender sig til - og ofte ikke er tilgængelig for - en menneskelig aktør. Dette forhold rejser en række spørgsmål omkring forholdet mellem maskinlæsbar kode og læselig/sanselig æstetik, samt oversættelsen mellem de to niveauer - spørgsmål som er fundamentale for digital æstetik. Den digitale æstetik grænser op mod maskinkodens ulæselighed og manglende sanselighed, men samtidig er den nødvendigvis selv et sanseligt, læseligt udtryk, der dog på forskellig vis bærer sit maskinelle udgangspunkt med sig som et digitalt spor. Således formateres digitale medier og æstetik af et maskinelt lag, som tilmed er begyndt at sætte sig spor bredt i den digitale kultur. Netkunst, softwarekunst, hypertekst, technomusik etc. afdækker datalogiske struktureringsprincippers kulturelle betydning igennem litterære-æstetiske iscenesættelser (fx loopet og linkets betydning som aktuelle æstetiske formgreb), og fungerer derfor også som kritisk erkendelse af digitale mediers struktur og form. Kort sagt: Hvordan udtrykkes, sanses og erkendes de usynlige digitale strukturer gennem digital æstetik, og hvordan påvirker det aktuel æstetik, kultur og samfund, at den centrale udtryksform, koden, er delvis usynlig og ulæselig?

Formålet med projektet er at pege på interfacet som en æstetisk form med konsekvenser for æstetikforskningen og -forståelsen. Formålet er endvidere offensivt at bidrage til at etablere æstetiske problemstillinger omkring sansning, reception, læsning, repræsentation, materiale og form som en uomgængelig del af IT-fagfeltet og -forskningen. Hypotesen er, at IT-forskningen har manglet refleksioner over repræsentation, reception og materiale/form, hvilket dels har hæmmet forskningen, dels har ført til en række problematiske løsninger. Imidlertid tyder meget på, at IT-feltet aktuelt åbner sig for kulturelle perspektiver og samtidig har måttet sande, at en række af de traditionelle dogmer ikke længere er universalt gyldige og tidssvarende i forhold til nye anvendelser, herunder ikke mindst de kulturelle. De stadigt mere IT-vante brugere efterspørger ikke primært brugervenlighed og transparens længere, men derimod oplevelser, udfordringer og indsigter, hvilket bringer æstetikken markant på banen som en essentiel medspiller i IT-feltet. Projektet vil samle min forskning inden for feltet i en bog med arbejdstitlen Interfacets perspektiv - Kunst, litteratur og virkelighed i computerens skærmbillede .

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010